• دکتر عباس گل محمدی

 معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی

شماره تماس :021-64592322

شماره فاکس: 021- 66070510

پست الکترونیکی: agolmohammadi@gsi.ir